Katalog Czasopism Biblioteki Głównej UMB
LISTA CZASOPISM
WYSZUKIWANIE

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   Ś   T   U   V   W   X   Y   Z   Ż


        L`ATENEO PARMENESE. SEZ.II. ACTA NATURALIA      ISSN:  0000-0000            sygn.  61708    
        L`INFORMATION DENTURE      ISSN:  0000-0000            sygn.  62160    
        LA NATURE      ISSN:  0000-0000            sygn.  6424    
        LA PRATIQUE CHIRURGICALE ILLUSTREE      ISSN:  0000-0000            sygn.  686    
        LABORATORNOE DELO      ISSN:  0023-6748            sygn.  6838    
        LABORATORY ANIMAL CARE      ISSN:  0094-5331            sygn.  61699    
        LABORATORY INVESTIGATION      ISSN:  0023-6837            sygn.  62001    
        LANCET      ISSN:  0140-6736            sygn.  6272    
        LANCET ONCOLOGY. WYDANIE POLSKIE      ISSN:  1644-3691            sygn.  7403    
        LANCET. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0140-6736            sygn.  6272    
        LANGENBECKS ARCHIV FUR CHIRURGIE      ISSN:  0023-8236            sygn.  6217    
        LANGENBECKS ARCHIV FUR KLINISCHE CHIRURGIE      ISSN:  0174-4542            sygn.  6217    
        LARC MEDICAL      ISSN:  0242-9462            sygn.  61320    
        LARYNGOLOGIE,RHINOLOGIE,OTOLOGIE UND IHRE GRENZGEBIETE      ISSN:  0302-9379            sygn.  6565    
        LARYNGOSCOPE      ISSN:  0023-852X            sygn.  650    
        LARYNGOSCOPE. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0023-852X            sygn.  650    
        LE POUMON ET LE COEUR      ISSN:  0000-0000            sygn.  6209    
        LE PROGRES MEDICAL      ISSN:  0000-0000            sygn.  6484    
        LEBER MAGEN DARM      ISSN:  0300-8622            sygn.  62393    
        LECZENIE RAN      ISSN:  1733-4301            sygn.  9283    
        LECZENIE RAN. SUPLEMENT      ISSN:  1733-4301            sygn.  9283    
        LEK W POLSCE      ISSN:  1231-028X            sygn.  62419    
        LEKARZ      ISSN:  1429-0693            sygn.  7267    
        LEKARZ KOLEJOWY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61816    
        LEKARZ KOLEJOWY      ISSN:  0867-8235            sygn.  61717    
        LEKARZ KOLEJOWY      ISSN:  0000-0000            sygn.  61815    
        LEKARZ MEDYCYNY PRACY      ISSN:  1644-3853            sygn.  9227    
        LEKARZ POLSKI      ISSN:  1429-5679            sygn.  755    
        LEKARZ POLSKI      ISSN:  0000-0000            sygn.  783    
        LEKARZ POLSKI NA WSCHODZIE      ISSN:  0000-0000            sygn.  62323    
        LEKARZ RODZINNY      ISSN:  1426-2088            sygn.  9193    
        LEKARZ RODZINNY. SUPLEMENT      ISSN:  1426-2088            sygn.  9193    
        LEKARZ WOJSKOWY      ISSN:  0024-0755            sygn.  954    
        LEKARZ WOJSKOWY      ISSN:  0000-0000            sygn.  6145    
        LEKARZ WOJSKOWY. SUPLEMENT      ISSN:  0024-0745            sygn.  954    
        LEKI PSYCHOTROPOWE      ISSN:  1232-0293            sygn.  62384    
        LES ACTUALITES EN NEUROLOGIE      ISSN:  0000-0000            sygn.  7390    
        LES ENTRETIENS DE BICHAT.THERAPEUTIQUE      ISSN:  1247-0074            sygn.  62186    
        LEUKEMIA RESEARCH      ISSN:  0145-2126            sygn.  62397    
        LĘK I DEPRESJA      ISSN:  1425-1426            sygn.  62336    
        LĘK I DEPRESJA. SUPLEMENT      ISSN:  1425-1426            sygn.  62336    
        LICHENOLOGIST      ISSN:  0024-2829            sygn.  6791    
        LIFE SCIENCES      ISSN:  0024-3205            sygn.  62184    
        LIKARSKIJ WISNIK      ISSN:  0000-0000            sygn.  62190    
        LISTY BIOMETRYCZNE      ISSN:  0458-0036            sygn.  61863    
        LIVER TRANSPLANTATION      ISSN:  1527-6465            sygn.  62548    
        LOGOPEDIA      ISSN:  0459-6935            sygn.  7421    
        LUD      ISSN:  0000-0000            sygn.  6741    
        LUNG      ISSN:  0341-2040            sygn.  6312    
        LUNG CANCER      ISSN:  0169-5002            sygn.  61534    
        LUNG CANCER. SUPPLEMENTUM      ISSN:  0169-5002            sygn.  61534    
        LWOWSKI TYGODNIK LEKARSKI      ISSN:  0000-0000            sygn.  7216